Từ ngày có Phú Lãng Sa,
Văn minh thì ít, trăng hoa thì nhiều.
Văn minh khắp cả Tây, Tầu,
Ông sư cũng húi cái đầu năm xu.
Văn minh khắp cả gần xa,
Sư ông xe đạp, sư bà xe tay.


Bài ca dao phản ánh thực trạng xã hội thời Pháp mới chiếm nước ta.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002