Từ ngày Tây lấy đế đô,
Nó giăng dây thép cực chừng mô hỡi trời,
Còn lo một nỗi khổ đời,
Quan trên ỷ thế, nhiều lời hiếp dân,


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]