Tưởng rằng chị ngã em nâng
Ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]