Tưởng rằng chị ngã em nâng
Ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)