Chị em như chuối nhiều tàu,
Tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nhiều lời.


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005