Chị em như chuối nhiều tàu,
Tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nhiều lời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]