Tài trai lấy năm, lấy bảy,
Gái chính chuyên chỉ lấy một chồng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975