Sớm nay ra đồng gặt chiêm,
Ngẩng nhìn cầu sắt Long Biên cao vời.
Thấy anh bên súng canh trời,
Cho đồng hợp tác tiếng cười nở ran.
Ơi anh bộ đội, mũ gắn sao vàng,
Ước mong anh xuống tận làng em chơi.
Thổi nồi cơm mới, vung cười,
Hơi thơm nghi ngút xới mời anh ăn.
Ước rồi đêm tới sáng trăng,
Chòi em đứng gác cao bằng súng anh.


Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002