Sông Tô nước chảy quanh co,
Phạm Công hiển hoá, âm phò quốc vương.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002