Sông Bồ Đề nước đỏ như son,
Em mà dối bạn tội bằng hòn Thái Sơn.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002