Sáo đói thì sáo ăn đa,
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969