Riêng than đất chín, trời mười,
Cây khô há dễ mọc chồi đâm bông.
Một cây khô mộc đợi trông,
Hai cây khô mộc đợi trông.
Gió đánh trắt tra, trắt tréo, trặt trà trặt trẹo,
Trên ngọn cành tùng chơ vơ.
Sách có chữ rằng:
Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn,
Nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm.

Sinh tử, mạc sinh tâm,
Sinh con ai nỡ sinh lòng,
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con.
Mạc đạo xà vô giác,
Trước long dã vị tri.


Khảo dị:
Riêng than đất chín trời mười,
Cây khô há dễ nẩy chồi đơm bông.
Trên cây kiều mộc dợi trông,
Dưới cây kiều mộc cũng
đợi trông,
Gió đưa lắt la lắt lẻo, ngọn cây tùng xơ rơ.
Có câu
: Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn,
Nữ đáo nam phòng nữ tắc dâm.
Dầu lòng sinh tử, bất sinh tâm,
Sinh con há dễ sinh lòng chỉn khôn.
Ai tầng
con cù nó mọc sừng,
Đến khi nó hoá cái gạc, vẫy vùng làm mưa.
Biết đà có khỏi nhau chưa,
Đặt tay lên dạ lại lừa tay đi
.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970