Ra đường mắt mải nhìn anh,
Để chân anh vấp đổ thành nhà vua.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)