Nhắn ai trẩy chợ kinh thành,
Mua em tấm lĩnh hoa chanh gửi về.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002