"Ba vạn sáu ngàn ngày thong thả" chứ không phải là "Ban vạn sáu ngàn ngày thong thả".