"Ba vạn sáu ngàn ngày thong thả" chứ không phải là "Ban vạn sáu ngàn ngày thong thả".

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。