Người đời như cánh phù du,
Sớm còn tối mất, công phu nhẹ nhàng.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005