Ngán thay sửa dép vườn dưa,
Dù ngay cho mấy cũng ngờ rằng gian.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)