Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
Truông Quảng Bình nhỏ cát dễ đi
Dang ta ngứt ngọn từ bi
Cho lòng bên nớ, bên ni kết nguyền


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)