Nước sông Gianh vừa trong vừa mát,
Truông Quảng Bình nhỏ cát dễ đi.
Dang ta ngứt ngọn từ bi,
Cho lòng bên nớ, bên ni kết nguyền.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)