Nước lã mà vã nên hồ,
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)