Muốn may thì phải có kim,
Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)