Một tay hai trái khó bưng,
Muốn bưng trái nọ thì đừng trái kia.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)