Liệu bề thương được thì thương,
Đừng trao gánh nặng giữa đường tội em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)