Làng Đăm có hội bơi thuyền,
Có lò đánh vật lưu truyền từ lâu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002