Bơi Đăm, rước Giá, hội Thày,
Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La.


Khảo dị:
Bơi Đăm, rước Giá, hội Thày,
Vui thì vui vậy không tày chài bơi.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002