Khi giàu chẳng có đỡ ai,
Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)