Không thương nỏ nói khi đầu,
Làm chi dan díu giữa cầu mà buông.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)