Khôn ngoan ba chốn, bốn bề,
Đừng cho ai lấn, chớ hề lấn ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)