Khó khăn ở quán ở lều,
Bà cô ông cậu chẳng điều hỏi sao.
Giàu sang ở tận nước Lào,
Hùm tha rắn cắn, tìm vào cho mau.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969