Kể từ ngày Tây lại, sứ sang,
Cầu Trường Tiền đổi bến, chợ Đường Ngang thay đình.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]