Kèn Tây đã thổi tò le,
Dốc binh, đốc chiến xuống khe mà ngồi.
Ông nghè, ông cống nực cười,
Mới nghe tiếng súng rụng rơi cả mình.


Bài ca dao phản ánh hiện thực xã hội thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002