Hoa thơm mất nhị đi rồi,
Dù rằng trang điểm cũng người vô duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001