Hoa tàn bướm chẳng vãng lai,
Tình nghĩa anh đã phụ, trúc mai sá gì.
- Vậy chớ bạn mình há chẳng xét suy,
Anh vì cha mẹ phải chia ly bạn vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001