Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
Đã ba cái lụt lại liền cái keo
Xã dân đâu đấy túng nghèo
Cho nên ngũ tỉnh phải theo đồn điền
Ông Tây lắm bạc nhiều tiền
Bỏ ra sức giấy mộ liền cu ly
Bỏ nhà bỏ cửa ra đi
Ma thiêng nước độc quản gì tấm thân


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001