Hoài thân lấy chú thợ khay,
Cò cưa, ký quéc cả ngày cơm không.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)