Hoài hơi mà đấm bị bông,
Đấm được bên nọ, nó phồng bên kia.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001