Hiền thần phải trạch quân nhi sự,
Lương cầm còn trạch mộc nhi thê.
Em tuy phận gái vụng về,
Tơ duyên này dầu lỡ, em chẳng hề biết lo.


Hai câu đầu nghĩa là tôi hiền phải chọn vua mà thờ, chim khôn còn chọn cây để đậu.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001