Hai tay bưng đọi chè Tàu,
Vừa đôi thì lấy ham giàu làm chi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001