Hai tay ôm lấy ngang lưng,
Tôi đau bụng lắm lấy gừng cho mau.


Khảo dị:
Hai tay ôm lấy ngang lưng,
Tôi đau bụng lắm lấy gừng cho tôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001