Hai mươi hăm mốt chẳng chầy,
Của cao bằng núi không tày sớm con.
Của cao bằng núi bằng non,
Không bằng sớm vợ, sớm con lúc này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001