Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu,
Duyên em cực đã đành phận, em cũng vọng cầu cho anh nên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001