Hai chân leo đá đã mòn,
Hai tay chai rạn hãy còn trơ trơ.
Còn duyên, còn cuốc, còn nhờ,
Hết duyên bị gậy ngồi chờ cổng kho.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001