Hai đứa mình như cặp cá ở đìa,
Ngày ngao du giỡn bóng, tối lại lìa, than ôi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009