Hỡi cô yếm thắm răng đen,
Lác trông như thể khách quen nhà đò.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001