Hỡi cô gánh cỏ đường vòng,
Vai anh không gánh nhưng lòng anh thương.
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng,
Cho anh gánh hộ để làm chồng một vai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001