Hồi xưa ai biết ai đâu,
Bởi con chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001