Hồi nào nhắn xuống nhắn lên,
Bây giờ em đứng một bên anh không nhìn.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009