Hồi nào em nói với chàng,
Nơi mô long ẩn, thời đàng vẫn không.
Chẳng qua Nguyệt Lão, Tơ Hồng,
Một mai xách nón theo chồng thì thôi.
Bảo chàng sớm đứng chiều ngồi,
Nợ duyên sao đã phui rồi, ai ơi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001