Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú,
Hồi nào đào hang củ, cùng rủ cùng ren.
Bây giờ trống nọ xa kèn,
Đàn kêu khác tiếng, bạn quen đâu rồi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001