Hỏi cua, cua nói có,
Hỏi vò vọ, vò vọ nói không.
Cơ chi có ngôi miếu giữa đồng,
Thề cho hẳn dạ kẻo lòng anh nghi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001