Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ,
Chuối không tự tình sao chuối nọ có con?
Hỏi em trinh tiết lòng son,
Cớ sao mặt mỏng má mòn rứa em?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001