Hạch triều Hàm Nghi
Thi đời Đồng Khánh
Bái mệnh toàn quyền
Bà đầm ngồi giữa
Ông lớn ngồi bên
Các ông lậy xuống, trông lên
Vinh hoa, áo mũ, nhục quên mất rồi


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)